Udruga Prospero iz Gračaca provodila je projekt projekt pod nazivom „Eko-društveni razvoj Velebitskog područja: Radovi u tijeku!“. Partneri na projekt bili su: CEDRA Split, Općina Gračac, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura plus, Razvojna agencija Ličko-senjske županije Lira i Razvojna agencija Zadarske županije Zadra.

Opći cilj projekta:

 • potaći lokalne zajednice na ciljanim područjima u razvoju održivih mehanizama sudioničke demokracije i integriranih “odozdo prema gore” (“bottom-up”) pristupa u pružanju odgovoru na ključne lokalne izazove;
 • promicati osjećaj uključenosti i društvenog kapitala povećanjem sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u zajednicama.

 

Specifični cilj projekta:

Uspostaviti okvir za inovativni trans-sektorski eko-društveni razvoj koji će omogućiti lokalnim organizacijama civilnog društva i građanima aktivno doprinositi pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju ciljanih područja u sinergiji s drugim lokalnim dionicima.

 

Aktivnosti projekta

 • Informiranje i animiranje dionika
 • Umrežavanje i stvaranje lokalnih eko-društvenih razvojnih inicijativa
 • Promocija potencijala eko-društvenog razvoja Velebitskog područja
 • Mapiranje potreba i izrada strateškog eko-društvenog poduzetničkog projekta – priprema dokumentacije za EU fondove

 

Rezultati projekta

 • organizirano 6  informativnih i motivacijski događaja sa   30 i više predstavnika lokalnih javnih tijela i organizacija civilnog društva, ali i domaći ljudi, posebno onih koji imaju interes i sposobnost za sudjelovanje u eko-društvene ekonomije projekata u ciljanim zajednicama kako bi se uključila kritična masa  relevantnih dionika u akciju.
 • organizirana 2  studijska putovanja
 • organizirane dvije edukativne radionice
 • pružene savjetničke usluge
 • izrađen strateški  i akcijski plan eko-društvenog razvoja Velebitskog područja
 • organiziran regionalne eko-društveni  razvojni  sajam
 • snimljena dva filma (jedan promotivni i jedan dokumentarni fil)

 

Trajanje projekta 18 mjeseci (12. studenog 2013. god.do 12.svibnja 2015.god), ukupna vrijednost je 86.521,00 euro a od toga 60.000,00 eura financira EU iz Europskog socijalnog fonda.

 

Društvena poduzeća najčešće se definiraju
 • kao poduzeća koja posluju na tržištu zbog socijalnih/ društvenih i ekoloških razloga.
 • iako prvenstveno teže ostvarivanju socijalnih/društvenih i ekoloških ciljeva, društvena poduzeća trebaju se ponašati kao poduzeća iz privatnog sektora te trebaju ostvarivati financijske i komercijalne ciljeve.

 

Ključna načela društvenog poduzetništva

Društveno odgovorno poslovanje
 • Društveno odgovorno poslovanje predstavlja skup pozitivnih mjera ili politika koje neko poduzeće svjesno usvaja i provodi u cilju javnog interesa zajednice u kojoj djeluje. Pri tome se mora reći da je društvena odgovornost za društvena poduzeća cilj, a za privatna profitna poduzeća tek sredstvo kako bi njime povećala vrijednost svojih proizvoda i usluga na tržištu.
Ekonomska demokracija
 • Važan pojam za razumijevanje društvenog poduzetništva je i ekonomska demokracija. Ovaj pojam se još naziva i industrijska demokracija (mada se ne odnosi samo na poduzeća u industrijskim granama proizvodnje). Radi se o pravu zaposlenika nekog poduzeća da njime upravljaju te da sudjeluju u dobiti koju svojim radom stvaraju u tom poduzeću. Ovo se pravo također proteže i na kupce ili na korisnike usluga poduzeća koje primjenjuje načela ekonomske/industrijske demokracije, a u nekim slučajevima i na članove lokalne zajednice koja može biti osnivač nekog društvenog poduzeća
Sudionička demokracija
 • Sudionička demokracija je izravan oblik odlučivanja u kojem građani neposredno sudjeluju u donošenju odluka, za razliku, ili još bolje rečeno kao kvalitetna nadopuna, predstavničkom obliku demokracije u kojem građani odlučuju preko svojih izabranih političkih predstavnika. Zato se ovaj oblik demokratske prakse naziva još i izravna ili neposredna demokracija.
Održivi razvoj
 • Uloga društvenog poduzetništva u svijetlu istinski održivog razvoja lokalnih zajednica, kao i održivosti globalne zajednice i eko-sustava planete Zemlje, vrlo je značajna. Održivi razvoj je pojam koji označava suvremeni razvojni koncept zasnovan na skladnom usuglašavanju tri važna razvojna načela: tehnološkom napretku, zaštiti okoliša i sudjelovanju građana u odlučivanju. Ono što je bitno napomenuti o odnosu održivog razvoja i društvenog poduzetništva jest da razvojem novih oblika demokratskog odlučivanja na ekonomskom (i socijalnom) području, decentraliziranom i pravednijom raspodjelom dobiti, ekonomskim i socijalnim osnaživanjem lokalnih zajednica, odgovornijim korištenjem prirodnih resursa, većom sklonošću za primjenom čistih tehnologija i obnovljivih izvora energije, društveno poduzetništvo izravno pridonosi održivom razvoju. Tako načelo održivosti predstavlja jednu od ključnih vrijednosti koje su izravno povezane s načelima društvenog poduzetništva.
Ukratko o društvenom poduzetništvu

Društveno poduzetništvo jedan je od relativno novih pojmova u ekonomiji i počiva na potpuno suprotnim ciljevima od do sada dominantne tržišne ekonomije. Društvena poduzeća proizvode dobra i usluge u onim društvenim skupinama koje su isključene iz tržišne utakmice, a društvenom poduzetništvu nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koji su u riziku od društvene isključenosti. Stoga se vrijednosti takva poduzetništva u potpunosti razlikuju od vrijednosti koje je sa sobom donijelo neoliberalno razdoblje gospodarstva. Poduzetničke aktivnosti društvene ekonomije temeljene na solidarnosti i povjerenju, društvenoj pravdi ključne su za ovu vrstu prihodovanja. Društveno poduzetništvo mogao bi biti odgovor na rastuće probleme u svijetu: nezaposlenost, neravnomjeran razvoj, socijalna isključenost, siromaštvo…?