Udruga Prospero ima sklopljen ugovor s  Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o pružanju  usluge “Pomoć u kući” koja podrazumijeva:
 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)
 • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga pomoći i njege u kući odobrava se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, pod uvjetom da pomoć i njegu ne mogu osigurati  roditelj, bračni drug i djeca, da nije sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, da prihod za samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice (1 500 kn) i ako se na području prebivališta može osigurati takva pomoć.

Rješenje o priznavanju prava na uslugu pomoći i njege u kući donosi centar za socijalnu skrb i određuje broj sati za svakog korisnika pojedinačno.

Usluga se ne pruža van radnog vremena radi ograničenih resursa Udruge.

Usluga se ne pruža u slučaju elementarne nepogode.

Sve informacije o pružanju usluge pomoć u kući korisnici mogu dobiti od 07:00-15:00 svakim radnim danom u prostorijama Udruge

 

Ukoliko imaju potrebu, korisnici mogu kontaktirati svoje socijalne radnike nadležnih CZSS. Isto mogu ostvariti dogovorom sa djelatnicima udruge  koji kontaktiraju Centar te informacije prosljeđuju korisniku.

Pri pružanju pomoći u kući svi zaposlenici udruge Prospero dužni su poštivati pravo svakog korisnika na privatnost, povjerljivost i dostojanstvo u svim aspektima njegova života pri čemu se :

 • podaci o korisniku prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu pružanja adekvatnih socijalnih usluga i vođenja dokumentacije propisane u Popisu potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava
 • razgovor s korisnikom uvijek obavlja u okruženju povjerljivosti  bez rizika da se povrijedi njegovo dostojanstvo i tajnost osobnih podataka
 • osobne podatke, informacije o obiteljskoj situaciji, zdravstvenom ili materijalnom stanju ne iznose u javnost bez prethodne dozvole korisnika (obveza čuvanja profesionalne tajne)
 • iznošenje osobnih podataka o korisniku dopušteno je samo u onoj mjeri koja je nužna za osiguranje potrebnih usluga ili kada je to propisano zakonom, odnosno kada bi prešućivanje informacija o korisniku ugrozilo samog korisnika ili druge osobe
 • spisi predmeta i dokumentacija korisnika pohranjeni su i zaštićeni u ormarima smještenim u radnim sobama zaposlenika, te se iznose iz Udruge samo u slučaju službenih postupanja na terenu
 • podaci o korisnicima dostavljaju se službenim tijelima ( policiji, sudovima, državnom odvjetništvu, pravobraniteljima, ministarstvu) na njihov pisani zahtjev u kojem je navedena svrha davanja podataka , o čemu se u Udruzi vodi evidencija
 • korisniku se na njegov zahtjev omogućuje uvid u sve podatke i dokumentaciju prikupljenu u svrhu ostvarivanja njegovih prava ili radi zadovoljavanja njegovih potreba
 • dokumentacija bivših korisnika Udruge pohranjena je i čuva se u arhivi Udruge
 • korisnika se mora obavijestitio davanju informacija trećoj strani

Zaposlenici Udruge obavezni su prema svim korisnicima socijalnih usluga odnositi se  dostojanstveno i s poštivanjem, neovisno o rasi, boji kože, dobi, spolu, jeziku, vjeri ili političkom uvjerenju, nacionalnom ili etičkom porijeklu, imovini ili društvenom položaju, invaliditetu ili nekoj drugoj osobini/okolnosti ili samoodređenju.

Zaposlenici udruge dužni su poštivati i uvažavati stavove, mišljenja i želje korisnika socijalnih usluga kada iste  nisu u suprotnosti s  moralnim, etičkim i zakonskim načelima.

Sve važne odluke, koje su bitne za korisnike pojedinačno moraju se donijeti u suglasnosti sa korisnikom na kojeg se ta odluka odnosi.

Korisnike se individualnim razgovorima te upućivanjem u njihova prava potiče na sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na njih osobno.

Korisniku se može ograničiti pravo ako se njegovo mišljenje/stav/ponašanje ne podudara s politikom Udruge, te etičkim, moralnim i zakonodavnim načelima.

Udruga Prospero očekuje od Vas: da poštujete  zaposlenike udruge, sredstva za rad i inventar, da se u potpunosti aktivirate u skladu s individualnim planom, da sudjelujete i doprinosite revidiranju i evaluaciji individualnog plana, da dajete točne, ažurirane i bitne informacije o sebi , da podržite ostale korisnike kada je to moguće, da se složite sa specifičnim zahtjevima usluge.

Udruga Prospero će mjeriti učinak: kroz praćenje i evaluaciju usluga prema pravima i odgovornostima, prema dogovorenim standardima usluga.

Vaša Ustavna prava ostaju netaknuta, a Udruga Prospero se obvezuje da će se pridržavati postojeće i buduće pravne prakse.

Udruga Prospero se za sada brine o 27 korisnika socijalne usluge Pomoć u kući.

Informacije o ostvarivanju socijalnih prava možete dobiti kod navedenih službi:
UDRUGA PROSPERO

Hrvatskog proljeća 1, 23440 Gračac

UDRUGA MAJKA TEREZIJA

Hrvatskog proljeća 1, 23440 Gračac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR, PODRUŽNICA GRAČAC

Školska ul. Bb, 23 440 Gračac

CRVENI KRIŽ GRAČAC,

Školska 10, 23440 Gračac

DOM ZDRAVLJA GRAČAC

Nikole Tesle 72

CARITAS ZADARSKE NADBISKUPIJE

adresa: Franje Tuđmana 24, Zadar

Caritas GOSPIĆKO – SENJSKE BISKUPIJE CENTRALA GOSPIĆ

Adresa: Ulica dr. Ante Starčevića 19, 53000, Gospić

PUČKI PRAVOBRANITELJ

Adresa: Trg hrvatskih velikana 6 10000 Zagreb. Primanje stranaka: utorak – petak od 09,00 do 12,00 sati

PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Adresa: Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE IS OCIJALNU POLITIKU

Adresa: Savska cesta 66, 10000 Zagreb. Služba za stare i nemoćne osobe, osobe s problemima ovisnosti i azilante: Marija Lovreković

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Adresa: Preobraženska 4/1, 10 000 Zagreb. Primanje stranaka: 9:00 – 14:00 (uz prethodnu najavu telefonom)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Radno vrijeme: 8.00 – 16.00 Lokacija Jukićeva 12

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Središnja služba: A. Mihanovića 3, Zagreb. Rad sa strankama na šalterima započinje u 8,30 sati, a završava u 15,30 sati

POSUDIONICA MEDICINSKIH POMAGALA

Branimirova obala 18 (do Crkve Presvetog Srca Isusova), Radno vrijeme:
Utorak 10.00 do 12.00, Četvrtak od 17.00 do 19.00